Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Амьсгал судлал

Амьсгал судлалАмьсгал судлал 


       Уушигны үрэвсэл  

       Антибиотикийн сонголт  

       Уушигны үрэвслийн хүндрэл  

       Гуурсан хоолой тэлэгдэх өвчин  

       Кистозон фиброз (CF- Cystic fibrosis)  

       Мөөгөнцөр ба уушиг  

       Уушигны хавдрууд  

       Уушигны хавдрын ТNM үе шат  

       Гуурсан хоолойн багтраа  

       Уушигны архаг бөглөрөлт өвчин  

       Амьсгалын цочмог дарангуйлагдах хам шинж  

       Амьсгалын дутагдал  

       Уушигны эмболизм  

       Гялтангийн хөндийд шингэн хурах хам шинж  

       Саркоидоз  

       Гадаад шалтгаант харшлын альвеолит  

       Үйлдвэрийн тоосны өвчин  

       Нойрсох үед амьсгал бөглөрч зогсох хам шинж  

       Уушгин зүрх