Tag Board
200

Эрүүл мэнд

ßëãàõ îíîøëîãîî

ßëãàõ îíîøëîãîî

Íÿíãèéí намарс

   Õàâüòàë õàðøëûí äåðìàòèò

      Õàðøëûí ñóóðèí äýýð ¿¿ñäýã

      Ãîëîìò íü òýëýõ õàíäëàãàòàé óäààí ÿâöòàé áàéäàã

      Òóõàéí õýñýã ãàçàðò îëîí òºðëèéí ÿçãóóð ýä¿¿ä ãàðíà. Óëàéæ õàâàãíàñàí ñóóðèí äýýð

      ã¿âäð¿¿, öýâð¿¿ ãàð÷ ààæèìäàà õàãàð÷ íîéòîí ¿å ÿâàãäàæ, íèìãýí òàâààð õó÷èãäàíà. Ààæèìäàà ãóóæèæ óíàíà.

   Ñòðåïòîäåðìè

      Хурц үрэвсэл явагдаж үсэрхийлэх хандлагатай идээт цэврүүнүүд гарíà

      Øар ногоон бохир таваар хучигдàíà

   Æèíõýíý ýêçåì

Àòîïèê äåðìàòèò

      Àíõíû ÿçãóóð ýä íü ñààðàëäóó ã¿âäð¿¿нүүд байна

      Ãýìòñýí àðüñ õýò íºñººæäºã

      Àðüñ õàòóóð÷, áàãà çýðýã ÿëòñàí ãóóæèëò àæèãëàãäàíà

      Ñóãà, öàâü, òàõèìûí íóãàëààñóóäàä íýâ÷äýñèéí øóãàìàí õàãàðõàéíóóä ¿¿ñäýã

      Öàãààí äåðìîãðàôèçì

      Ïèëîìîòîðíûé ðåôëåêñ èëýðíý

      Àðüñíû ¿ðýâñýë, ãóóðñàí õîîëîéí áàãòðàà, õàðøëûí íàðìàéòàñ, í¿äíèé ñàëñòûí

      ¿ðýâñýë, óðóóëûí óëààíû ¿ðýâñýë

Ìààæóóð áóþó ìààãóó

      Õ¿÷òýé çàãàòíàà

      Íîéðã¿éäýë, ñýòãýë ñàíààíû òàâã¿é áàéäàë, "ãàçðûí çóðãàí” õýë

      Óëàéëò, ãóóæèëò, ã¿âäð¿¿ò öýâð¿¿íöýð, áýëöð¿¿ò òîëáîí òóóðàëòóóä, èéëäýñëýã òàâ, ìààæäàñ, øàëáàðõàé.

      Ñóäñàí òîëáîòîé æèæèãõýí áýëöð¿¿í¿¿ä

      Òóíãàëãèéí çàíãèëàà òîìîðíî

      ̺÷äèéí òýíèéëãýã÷ ãàäàðãóóä áàéðëàíà

      Óëíû áà õýâëèéí ðåôëåêñ (-)

Õàæèðàñò намарс

   Õàéðñò ¿ëä

      "Õàéðñò ¿ëäèéí ãóðâàë øèíæ”

      "Êåáíåðèéí øèíæ” èëýðíý

      ̺íãºëºã öàãààí õàéðñààð õó÷èãäñàí ã¿âäð¿¿нүүä õàðàëäàà áàéðëàëòàé, ìº÷äèéí ãàäíà òàë, òîëãîéí ¿ñòýé õýñýã, ¿åí¿¿äýä òóóðíà

  Íàðíû ýêçåì

    Óëààí ÷îíîí ÿð

      "Эрвээхэйн” шинж

      Áåíüå-Ìåùåðñêийн шинж

      "Өргөсний” шинж

      Õýò íºñººæèëò, ñóäàñ ºðãºñºõ, íýâ÷äýñ

      "Õà÷àòóðÿíû øèíæ” илэрнэ

    Ãýðëèéí öýöýã

      Нàðàíä óäààí õóãàöààãààð áàéñíû äàðàà өâ÷èí èëýðäýã

      Òóóðàëò øàð áóäààíààñ õ¿íèé õóìñíû ÿëòàñíû ÷èíýý öàéâàð ÿãààí ºíãèéí ¿ðýâñýëòýé òîëáî гàðäàã

      Èéëäýñëýã øèíãýí àãóóëñàí (çàðèìäàà èäýýò, öóñàðõàã) öýâð¿¿, öýâð¿¿íöð¿¿ä ãîë ÿçãóóð ýä þì.

      Õýìæýý íü õóìñíû õýìæýýòýé àäèë áà òóíãàëàã, èäýýðõýã, öóñàðõàã øèíãýíòýé, õàòóó áàéäàã.

      Öýâð¿¿íèé ãîë íü õîíõîéñîí öàãààí öýöýã áà âàêöèíû èäýýò öýâð¿¿òýé àäèë áàéäàã.

      10-20 õîíîãèéí äàðàà òàâ õîâõîð÷ ã¿í áèø, òîì биш õýìæýýíèé øàðõëàà ¿¿ñäýã. Øàðõëàà ýäãýð÷ àíиñíû äàðàà ñîðâè ¿ëääýã.

  Äèñãèäðîçûí намарс

   Óëíû ýïèäåðìîôèòè

      ̺ºãºíöºð èëýðíý

      Àðüñ ãóóæèìòãàé, çàãàòíàà èõ áàéäàãã¿é

  Ìýðãýæëèéí намарс

  Õàâüòàë õàðøëûí äåðìàòèò

      Намарсын øèíæ (-)

      Оëîí òºðëèéí ÿçãóóð ýä¿¿ä (óëàéëò, ã¿âäð¿¿, öýâð¿¿íöýð, öýâð¿¿, øàëáàðõàé, õàéðñ) ãàðíà

      Ýõíèé ¿åä öî÷ðóóë ¿éë÷èëñýí òýð õýñýãò ¿ðýâñýë ÿâàãäàíà. Õàðøèë òºð¿¿ëýã÷èéí ¿éë÷ëýë àðèëñаíû

      äàðàà àëãà áîëíî.

      Õàðøèë òºð¿¿ëýã÷ äàõèí ¿éë÷èëñíèé äàðàà äàõèëò ºãäºã.