Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Хайрст үлд

Хайрст үлд
Тодорхойлолт
Хайрст үлд нь эïèäåðìèñèéí ýñ¿¿äèéí õóâààãäëûí çîõèöîë àëäàãäàæ ýâýðøèëò èõñýж, îëîí
òîîíû õàéðñààð õó÷èãäñаí ã¿âäð¿¿т òóóðàëòóóä ãàð÷, àðüñ, ñàëñò, ¿å ìº÷èéã ãýìòýýäýã îëîí øàëòãààíòàé àðõàã явцтай àðüñíû дахилтат ºâ÷èí þì.
Ангилал
I.Хэлбэрээр нь:
1. Åðäèéí – òèïè÷íûé
2. Åðäèéí áóñ – àòèïè÷íûé
II. Ýìíýë ç¿éí õýëáýðýýð íü:
1. Ïóñòóë¸çíûé - èäýýò
2. Óíèâåðñàëüíûé – ò¿ãýýìýë åð áóñûí
3. Àðòðîïàòè÷åñêèé - ¿å ìº÷íèé ãýìòýë
4. Ñåáîðåéíûé - õàæèðàñò
5. Ðóïèîäíûé – çóçààí òàâàëñàí
6. Áîðоäàâ÷àòûé - ургацагт
7. Èíòåðòðèãèíîçíûé – íóãàëààñ, õóíèàñíû õýñãèéí
8. Ýêññóäàòèâíûé – ø¿¿äýñò
III. Òóóðàëòûí áàéäëààð íü:
1. Ø¿¿äýñò õýëáýð (экссудативная)
2. Óëàéðàëò õýëáýð (эритродермия)
3. Ýíãèéí ã¿âäð¿¿ò õýëáýð (обычная)
IV. Ýðõòýí тогтолцоог ãýìòýýæ áàéãàà áàéäëààð íü:
1. Àðüñíû
2. ¯å ìº÷íèé
3. Àëãà, óëíû
4. Òîëãîéí ¿ñòýé õýñãèéí
5. Ñàëñò á¿ðõ¿¿ëèéí
6. Õóìñíû
Эмнэл зүй
      ÿâäð¿¿ò òóóðàëòóóä íü òîä óëààí áà á¿äýã ÿãààí ºíãºòýé òºâººñºº ýõëýí ìºíãºëºã öàãààí õàéðñààð õó÷èãäñàí áàéõ áºãººä ýíý õàéðñ íü àìàðõàí õîâõîðäîã.
      Õàéðñûã õóñàõ ¿åä òîäîð÷ "ëààíû òîñ” øèã áîëîõ, хайрсыг авахад гялалзсан гадаргуу байх áà öààø õóñàõàä "æèæèã öóñàí õàðâàëòóóä” ¿¿ñäýã áºãººä ýäãýýð íü õîîðîíäîî ¿ë íèéëíý. Ýíý ãóðâàí øèíæèéã "Õàéðñò ¿ëäèéí ãóðâàë øèíæ” буюу Ауспитцийн гурвал шинж ãýäýã. Ýíý íü äàâøèõ õýëáýðèéí ¿åä èë¿¿ òîä õàðàãäàíà.
      Аðüñûã ÿìàð íýã áàéäëààð ãýìòýýõýä òýð ãàçàðò øèíý òóóðàëò ãàðàõ áà ¿¿íèéã "Êåáíåðèéí øèíæ” ãýíý.
      Òóóðàëò èõýâ÷ëýí èõ áèå, ìº÷人ð ãàðàõ áà çºâõºí ãàðûí àëãà, õºëèéí óë, òîëãîéí õóéõààð, õóìñûã ãýìòýýõ, ñóãà, öàâèàð ãîëîìòëîí ãàð÷ áîëíî. ¯å øàòààсàà хамаарч эмнэл зүйн øèíæ òýìäýã ÿíç á¿ð èëýðäýã.
1. Äàâøèõ ¿å: òóóðàëòóóä òîä óëààí ºíãºòýé, øèíýýð íýìýãäýж ãàðàõ áà ã¿âäð¿¿ íü çàõ ðóóãàà òýëæ òîìîðäîã.
      Àðüñíû òºâøíººñ äýýø ºðãºãäñºí. Òóóðàëòûí çºâõºí òºâ õýñýãò íü õàéðñ ¿¿ññýí áàéäàã.
      Ãóðâàë øèíæ, Êåáíåðèéí øèíæ òýìäã¿¿ä òîä èëýðíý.
      Áàãà çýðýã çàãàòíààòàé. Òóóðàëòóóä èõýâ÷ëýí õàðàëäàà áàéðëàñàí áàéõ áà æèæèã ã¿âäð¿¿í¿¿ä íèéëæ õºðçºíã ¿¿ñãýäýã.
      Ýíý ¿åä áóðóó ýì÷ëýõ, ñýòãýë ñàíààíû òàâã¿é áàéäàëä ºðòºõ çýðãýýñ õ¿íäýð÷ óëàéðàë ¿¿ñ÷ áîëíî.
2. Çîãñîíãè ¿å: øèíý òóóðàëòóóä íýìýãäýæ ãàðàõã¿é áºãººä ãàðñàí ýëåìåíò¿¿ä íü òýëæ òîìîðäîãã¿é. ÿâäð¿¿í¿¿ä íü íèëýíõ¿éäýý õàéðñààð õó÷èãäàæ, ºí㺠íü òîä óëààíààñ á¿äýã ÿãààí ºí㺠𿿠øèëæñýí áàéäàã.
3. Ýäãýðýëòèéí ¿å: эíý ¿åä ã¿âäð¿¿, õºðçºí íü ãîëîîñîî ýõëýí øèìýãäýæ, çàõààðàà á¿äýã ÿãààí ºíãèéí õ¿ðýý ¿¿ñãýí ÿâààíäàà öàãààí òîëáî áîëäîã. ¯¿íèéã "Âîðîíîâын хүрээ” ãýíý.
Ààæèìäàà öàãààí òîëáî àðèëäàã. ¯å ìº÷íèé õýëáýðèéí ¿åä ýõýíäýý æèæèã ¿å, ÿâààíäàà òîì ¿å ãýìòäýã. Õ¿¿õäýä ¿å ìº÷ ãýìòýõ íü õîâîð байдаг.