Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Периаортит (Ретроперитонеаль фиброз)

Периаортит (Ретроперитонеаль фиброз)

Периаортитид идиопатик ретроперитонеаль фиброз, хэвлийн аортын үрэвслийн шалтгаант аневризм, перианевризмын ретроперитонеаль фиброз орно. Аутоиммуны болон үрэвслийн улмаас B эс, CD 4(+) T-эсүүд нь васкулит үүсгэх ба аортын хана болон ретроперитонеаль жижиг болон дунд судсуудад фибринойд некроз үүснэ. Ретроперитонеаль фиброз нь шээлэйг дарж, фиброз эдийн улмаас бөглөрөл улам даамжирна.

Ассоциаци: эмүүд (блокаторууд, бромокриптин, метисергид) карцинойд хавдар, атерома, медистинал фиброз, тиреодит, анкилоз спондилит

Өвчтөн: Нуруугаар өвддөг дунд насны эрэгтэйчүүд, АД., бөөр тэмтрэгдэж байгаа хаван

Шинжилгээ: Цус: анеми, уреми, .УЭТХ, .C-реактив уураг, антинкуляр антител (АНА) б а анти нейтрофилийн цитоплазмын эсрэг бие (АНЦА) +,

Багажийн шинжилгээнд: Чанд авиа/ялгаруулах урограммд: гидронефроз, гидроуретер

КТ/ МRI: периаортик масс (энэ үед биопси хийж оношийг тодруулна)

Соронзон доргионы ангиографид v.iliacus-д тромбоз тодорхойлогдож болно.

Эмчилгээ: Бөглөрлийг арилгахын тулд өгсөх стент тавина + стеройд . мэс засал. Лапароскопик уретролизис хийж болно.

Шээлэйд стент тавихад гарч болох хүндрэлүүд

Элбэг тохиолдох

Ховор тохиолдох

Цочрол

Бөглөрөл

Гематури

Шээлэй нугаларах

Халууралт

Халдвар

Халдвар

Шээлэй урагдах

Эдийн үрэвсэл

Стент буруу тавигдах

Енкрустаци ( бүрхүүл үүсэx )

Стентын байрлал өөрчлөгдөх (силикон стент)

Биофилм үүсэх

Эдийн гиперплази