Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Энгийн батга

ÝÍÃÈÉÍ ÁÀÒÃÀ

Òîäîðõîéëîëò

Ýíãèéí áàòãà ãýæ òîñíû áóë÷èðõàé áà ¿ñíèé óóòàíöàðûí àðõàã äàõèëòòàé  ºâ÷èí. Ãîëäóó áýëãèéí áîéæèëòûí èäýâõæèëèéí ¿åä ºâñºð íàñíûõàí áîëîí  çàëóó÷óóäàä äààâðûí íºëººãººð òîñíû áóë÷èðõàé çîíõèëîí áàéðëàäàã ãàçðóóäàä  (í¿¿ð, íóðóó, öýýæíèé õýñýãò èäýýò öýâð¿¿, ã¿âäð¿¿,çàíãèëàà) ãàðíà.

Ýìãýã æàì:

 1. Áýëãèéí áîéæèëòûí ¿åä àíäðîãåí ýñòðîãåí äààâðûí ø¿¿ðýë èхýñíý.
 2. Äýýðõ íºëººãººð òîñíû áóë÷èðõàéí ¿éë àæèëëàãàà èäýâõæèæ òîñûã èõ õýìæýýãýýð ÿëãàðíà.
 3. Òîñ èõ õýìæýýãýýð ÿëãàðñíààñ ¿ñíèé óãò ýâýðøèëò ¿¿ñíý. 
 4. Àãààðã¿éòýí áà àýðîá áè÷èë áèåíèé ýìãýã íºëºº èõñýæ áàòãàøèë ¿¿ñíý.

Àíãèëàë:

ÿâäð¿¿ò õýëáýðèéí áàòãà

ßíç á¿ðèéí õýìæýýòýé æèæèã óëààí ÿãààí ºíãèéí ã¿âäð¿¿ò òóóðàëò í¿¿ð, öýýæ, íóðóóãààð ãàðíà. Ãîëäóó æèæèã õýìæýýòýé áàéíà

 Èäýýò õýëáýðèéí áàòãà

 • Äýýðõ ã¿âäð¿¿ íü òºâ人 èäýýòýé áàéõ òóë øàð íîãîîí òàâòàé áàéíà.
 • Õàòàæ øèìýãäñýíèé äàðàà íºñººæèëò, ºíãºö ñîðâèæèëò ¿¿ñíý.

 Íýâ÷äýñò õýëáýðèéí áàòãà

Èäýýò õýëáýðýýñýý öààø õ¿íäýð÷ õýä õýäýí èäýýíöýð¿¿ä íèéëæ íýâ÷äýñ ¿¿ñãýæ ìàø èõ òîñ ÿëãàðíà. Òîñ èõýýð ÿëãàðàõ íü àíàýðîá, àýðîá áè÷èë áèåòíèé ¿ðæèõ òààòàé íºõöºë á¿ðäýæ íýâ÷äýñ áèé áîëæ êîìåäîí ¿¿ñ÷ ¿ñíèé áóëöóó ºðãºñ÷ öóóðäàã. Ýíý íü í¿¿ðíèé àðüñàí äýýð òºäèéã¿é íóðóó, òîëãîéíû ¿ñòýé õýñýã, öýýæ, ÷èõíèé àðààð ãàðíà. ¯ðýâñýëò ïðîöåññ íýìýãäýæ äåðìèéí ã¿í ð¿¿ îðäîã. Ýíý ¿åä ñîðâèæèëò ¿¿ñíý.

Г¿н идээт хэлбэрийн батга

Êîìåäîíû ýðãýí тойронд нэвчдэс үүсч 7 õîíîãèéí äàðàà íýâ÷äýñ зөөлөрч хагарна. Ýíý ¿åä õºíäèé㺺ñ çóíãààðëàãäñàí íîãîîí ÿëãàäàñ ãàðíà. Èíãýæ ã¿í ñîðâèæèëò ¿¿ñãýíý.

Бººгнºрч гарсан (конглобат) батга

Батганы хамгийн хүнд хэлбэр. Энэ үед том зангилаа үүсч дермийн гүн ба өөхөн эдэд эмгэг илэрч вандуй шиг томордог. Конглобат нь маш хатуу эмзэглэлтэй. Улаан хөхөрсөн өнгөтэй байна. Хоорондоо нийлж буглаа үүснэ. Сорвижилт нь маш гүн байна. Овон товон нүхтэй эдгэнэ. Голдуу нуруу, цээжээр гарна.

Шинжилгээ

 • Демодекс шинжлэх
 • Хеликобактер шинжлэх
 • Цусны ерөнхий шинжилгээ
 • Áиохимийн шинжилгээ (билирубин, триглицерид, АЛТ, АСТ, холестерин, шүлтлэг    фосфотаза, креатинин, глюкоза)
 • Àнтибиотик мэдрэг чанар үзэх
 • Гэдэсний флор шинжлэх
 • ÊÑÐ
 • Бага аарцагны эрхтэнг ÝÕÎ-р харах
 • Дотоод шүүрэл (дотоод шүүрлийн булчирхайн эмчид үзүүлэх)
 • Эмэгтэйчүүдийн эмчид үзүүлэх
 • Ходоод гэдэсний эмчээс зөвлөгөө авах

Ялгах оношлогоо

Сексуальный батга (Acne sexualis)

Сарын тэмдэг ирэх үеэр тууралт ихэсдэг.

Нэвчдэст идээт трихофития

Голомтын тоо цөөн байна. Мөөг илэрнэ.

Цагаан батга

Үсний фолликулд тосны хуримтлал бий болж, цагаан өнгөтэй зангилаа үүснэ.

Ягаан батга

35-ààñ äýýø наснûõàí ºвчилдºг. Демодекс илэрнэ. Энэ нь бэлгийн шүүрлийн ялгаралт

багассантай холбоотойгоор үүсдэг.

Эì÷èëãýý

Õºíãºí õýëáýðèéí ¿åä

Ðåòèíîë 100-150 ìÿíãà ÌÅ õîíîãò 1 óäàà, 2-4 ñàð.

    Äàðõëàà ñàéæðóóëàõ ýì÷èëãýý

·         Òèìàëèí áóþó Ò – èäýâõë¿¿ð êóðñýýð

·         Öýâýð õ¿õýð: 0. 5 ã ºäºðò 3 óäàà, õîîë èäýõýýñ 30 ìèíóòûí ºìíº, 2 – 3 ñàðûí õóãàöààòàé

    Âèòàìèí ýì÷èëãýý

Âèòàìèí À, Å, Â, Ñ

    Demodex folliculorum èëýðñýí òîõèîëäîëä

Ìåòðàíèäàçîë 0.25 ã ºäºðò 2 óäàà õîîëíû äàðàà óóõ