Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Зүрхний цусан хангамжийн дутагдалын эсрэг эм

Зүрхний цусан хангамжийн дутагдалын эсрэг эм

1.     Нитроглицерин, Глицерил тринитрат

Rp: Glyceryl trinitratis 0.0005

D.t.d.N 40 in tab

S. 1 ширхгийг хэлэн дор тавьж шимж хэрэглэнэ.

2.     Сустак мите

Rp: Systaci mite 0.0026

D.t.d.N 10 in tab

S. 1 ширхгээр өдөрт 2 удаа ууна.

3.     Сустак мите

Rp: Systaci mite 0.0064

D.t.d.N 10 in tab

S. 1 ширхгээр өдөрт 1-2 удаа ууна.

4.     Изосорбид динитрат

Rp: Isosorbidi dinitratis 0.005

D.t.d.N 10 in tab

S. 1 ширхгээр өдөрт 3-4 удаа ууна.

5.     Эринит, Пентаэритритил

Rp: Pentaerithrityli tetranitratis 0.01

D.t.d.N 10 in tab

S. 1-2 ширхгээр өдөрт 2-4 удаа ууна.

6.     Дилтазем

Rp: Diltiazami 0.03

D.t.d.N 10 in tab

S. 1-2 ширхгээр өдөрт 2-3 удаа хоолны өмнө ууна.

7.     Нитрендипин

Rp: Nitrendipini 0.005

D.t.d.N 10 in tab

S. 1 ширхгээр өдөрт 1 удаа өглөө ууна.

8.     Валидол

Rp: Validoli 0.06

D.t.d.N 10 in tab

S. 1 ширхгээр хэлэн дор тавьж шимж хэрэглэнэ.

9.     Интенкордин, Карбокромен

Rp: Carbocromeni 0.075

D.t.d.N 10 in tab

S. 1 ширхгээр өдөрт 2-3 удаа ууна.

10.  Курантил, Диниридамон

Rp: Dipyridamoli 0.025

D.t.d.N 10 in tab

S. 1 ширхгээр өдөрт 2-3 удаа хоолны өмнө ууна.

11.  Нифедипин, Нифеди-денк, Кордипин

Rp: Nifedipini 0.01

D.t.d.N 50 in tab

S. 1 ширхгээр өдөрт 3-4 удаа ууна.

12.  Нифедипин, Нифеди-денк, Кордипин

Rp: Nifedipini 0.02

D.t.d.N 10 in tab

S. 1 ширхгээр өдөрт 2-3 удаа ууна.

13.  Кордипин, Нифедипин

Rp: Nifedipini 0.04

D.t.d.N 10 in tab

S. 1 ширхгээр өдөрт 1 удаа ууна.

14.  Тенокс, Амлодипин

Rp: Amlodipini 0.005

D.t.d.N 30 in tab

S. 1 ширхгээр өдөрт 1 удаа ууна.

15.  Сензат, Фендилин

Rp: Fendilini 0.05

D.t.d.N 20 in tab

S. 1 ширхгээр өдөрт 3 удаа ууна.