Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Àíãèëàë

Àíãèëàë

Ç¿ðõíèé èøåìè ºâ÷íèéã ýìíýë ç¿éí õýëáýðýýð àíãèëíà. (ÄÝÌÁ, 1995)

       Òèòýì ñóäàñíû ãýíýòèéí ¿õýë (ç¿ðõ àíõäàã÷ààð çîãñîõ)

       Ñòåíîêàðäè (ç¿ðõíèé áàõ)

       À÷ààëëûí ¿åèéí ñòåíîêàðäè

       Òîãòâîðã¿é ñòåíîêàðäè

       Ãýíýò ¿¿ñäýã òàéâàí õýëáýðèéí ñòåíîêàðäè

       Ñóäàñ àãøèëòûí øàëòãààíò ñòåíîêàðäè

       ªâäºëòã¿é õýëáýðèéí ç¿ðõíèé èøåìè ºâ÷èí

       Ç¿ðõíèé øèãäýýñ

       Êàðäèîñêëåðîç

       Àòåðèîñêëåðîçûí / æèæèã ãîëîìòîò/

       Ç¿ðõíèé øèãäýýñèéí äàðààõ / òîì ãîëîìòîò/

       Ç¿ðõíèé àðõàã ö¿ëõýí / 8 äîëîî õîíîãîîñ äýýø/

       Ç¿ðõíèé õýì àëäàãäàõ õýëáýð