Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Жирэмсний хожуу буюу төрөх үеийн цус алдалт

5. Жирэмсний хожуу буюу төрөх үеийн цус алдалт

Òîäîðõîéëîëò

Æèðýìñíèé 22 äîëîî õîíîãòîéãîîñ õîéø õóãàöààíä ¿òðýýíýýñ öóñ ãàðàõûã õîæóó áóþó òºðºõ ¿åèéí öóñ

àëäàëò ãýíý.

Àíãèëàë (Öóñ àëäàëòûí õýëáýð¿¿ä)

·         Öóñàðõàã ñàëèà

·         ßìàð íýãýí áàéäëààð öóñ ãàðàõ

Òºðºõèéí ºìíºõ ¿åèéí öóñ àëäàëòûí îíîøëîãîî

Îíîø

 

Îäîîãèéí áà ãàðöààã¿é èëðýõ

øèíæ¿¿ä

Õààÿà èëðýõ øèíæ òýìäã¿¿ä

 

Õýâèéí áàéðëàñàí

Èõñèéí öàãààñ ºìíº

õîâõðîëò

 

·      Æèðýìñíèé 22 äîëîî õîíîãòîéãîîñ õîéø öóñ àëäàõ

·      Õýâëèéãýýð áàéíãà áîëîí ¿å ¿å ºâäºõ

 

·      Äàéðëàãà

·      Óìàé ýìçýãëýëòýé

·      Óðãèéí õºäºë㺺í öººðºõ áà óðàã õºäëºõã¿é áîëîõ

·      Óðãèéí ç¿ðõíèé öîõèëò ñîíñîãäîõã¿é áóþó óðãèéí äèñòðåññ ¿¿ñíý.

Óìàéí óðàãäàë

 

·      Õýâëèéä áîëîí ¿òðýýíýýñ öóñ àëäàõ

·      Õýâëèéãýýð õ¿÷òýé ºâäºõ (óìàé óðàãäñàíû äàðàà ºâäºëò íàìäàíà)

 

·      Äàéðëàãà

·      Õýâëèéä ñóë øèíãýíòýé

·      Óìàéí õýëáýð õýâèéí áóñ

·      Õýâëèé ýìçýãëýëòýé

·      Óðãèéã òýìòðýõýä õÿëáàð áàéõ

·      Óðãèéí õºäºë㺺í áà ç¿ðõíèé öîõèëò áàéõã¿é áîëîõ

·      Ýõèéí ñóäàñíû ëóãøèëò õóðäñàõ

Èõýñ ò¿ð¿¿ëýëò

 

·      Æèðýìñíèé 22 äîëîî õîíîãòîéãîîñ õîéø öóñ àëäàõ

 

·      Äàéðëàãà

·      Áýëãèéí õàðüöààíû ¿åä öóñ ãàðàõ

·      Óìàéí áàçëàëòã¿é

·      Óðãèéí ò¿ð¿¿ëñýí õýñýã áàãà ààðöàãò áóþó óìàéí äîîä õýñýãò òýìòðýãäýõã¿é