Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Шинжилгээ

Шинжилгээ

Мөөгөнцөрийн шинжилгээ (микроскопийн болон өсгөврийн)

   Микроскопò шинжилгээнд мөөг илэрнэ. Өсгөвөр шинжилгээнд Tr.rubrum Castellani

   Trichophyton mentagrophytes ургана.

Люминесцент лампаар харах

   Вудè лампаар харахад гэрэлд урвал өгч ойж ногоон өнгөтэй харагдана.

Цусны ерөнхий шинжилгээ

   Цусны ерөнхий шинжилгээнд арьсны өнгөц хяргагч үлд, толгойн хяргагч үлд, өнгөц хэлбэрийн хяргагч үлдийн үед онцын эмгэг өөрчлөлт илрэхгүй. Нэвчдэст áîëîí идээт хэлбэрт лейкоцитоз, ÑÎÝ

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

  Шээсний шинжилгээнд нэвчдэст, идээт хэлбэрт шээсэнд илрэх эмгэг өөрчлөлтүүд гарч болно.

Биохимийн шинжилгээ

  Мөөгөнцөрийн эсрэг антибиотик ууж байãàà үед биохимийн шинжилгээг зайлшгүй хийнэ.

Ялгах оношлогоо

      Эпидермофити

      Өнгөц стрептодерми

      Хавьтлын дерматит

      Кандидоз

      Нуралт

      Хайрст үлд

      Руброфитийн эмнэл зүйн онцлог шинж тэмдгүүд, микроскоп шинжилгээний ургалтаар ялгана.