Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Уушигны хавдрын ТNM үе шат

Уушигны хавдрын ТNM үе шат

Анхдагч хавдар (T)1

Тх

 

Гуурсан хоолойн шүүрэл дотор хавдрын эс тодорхойлогдох хирнээ хавдрыг нотлох өөр үндэслэл үгүйсгэгдсэн

Тis

Карцином in situ

Т0

Ямар нэгэн нотолгоогүй.

Т1

≤3см, дэлбэнгийн, эсвэл илүүтэй амьсгалын замын захын байрлалтай хэсэгт

Т2

>3см ба каринагаас 2-оос илүү см хол, эсвэл янз бүрийн хэмжээтэй, гялтан руу түрж ургасан, эсвэл бөглөрлийн пневмонит нь уушигны уг руу тэлж байгаа, харин уушиг бүхэлдээ гэмтээгүй байх

Т3

Цээжний хэнхэрцгийн хана, өрц, голтын гялтан, үнхэлцэг рүү нэвчсэн, каринагаас 2-

оос бага см зайд ургасан, харин карина дээр ургалтгүй

Т4

Голтын эрхтэн, зүрх, том судас, цагаан мөгөөрсөн хоолой, улаан хоолой, нурууны нугалмын их бие, карина руу түрж ургасан, эсвэл үсэрхийллийн шүүдэст шингэнтэй

Хэсгийн тунгалгийн булчирхайнууд (N)2

N0

Ямар ч булчирхайд үсэрхийлэлгүй (медиастиноскопийн дараа)

N1

Эмгэгтэй талын перибронхиаль болон/эсвэл уушигны угийн булчирхайд үсэрхийлсэн

N2

Эмгэгтэй талын голтын эрхтэн эсвэл каринагийн дор байрлах булчирхайд үсэрхийлэлтэй

N3

Эсрэг талын голтын эрхтэн, эсвэл уушигны угийн аль нэг талын, эсвэл эгэмний дээд

хонхорхойн булчирхайд үсэрхийлсэн

Алсын үсэрхийлэл (M)3

M0

Үсэрхийлээгүй

 

М1

Алсын үсэрхийлэлтэй

Үе шат

Хавдар

Тунгалгийн булчирхай

Үсэрхийлэл

 

Нууц үе

Tx

N0

M0

I

Tis, T1,эсвэл T2

N0

M0

II

T1,эсвэл T2

N1

M0

 

Т3

N0

M0

IIIa

T3

N1

M0

 

T1-T3

N2

M0

IIIb

T1-T4

N3

M0

 

T4

N0-N2

M0

IV

T1-T4

N0-N3

M1