Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Мэдрэл судлал

Мэдрэл судлалМэдрэл судлал  

 

       Тархмал хатуурал  

       Орон зайн эзлэх эмгэг  

       Беллын саа  

       Мононевропати  

       Вегетатив невропати  

       Сарвууны сувгийн хамшинж  

       Полиневропати  

       Булцуу саа (уртавтар тархины саа)  

       Хөдөлгөөний нейроны өвчин (ХНӨ)  

       Хүзүүний спондилез  

       Булчингийн анхдагч өвчнүүд (миопати)  

       Миастени  

       Нейрофиброматоз  

       Сирингомиели