Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Арьсны мөөгөнцөрт өвчин

Арьсны мөөгөнцөрт өвчин

Òîäîðõîéëîëò

Кандидын (Candida) төрлийн хөрөнгөлөг мөөгөнцрүүдээр үүсгэгдýæ арьс, салст бүрхүүл, хумс, зарим үед (генерализованный) түгээмэл хэлбэрèéí ¿åä дотор эрхтнүүдийг гэмтээдэг арьсны мөөгөнцөрт өвчин юм.

Àíãèëàë

Байрлалаар нь:

      Ам, бэлэг эрхтний салстын кандидоз

      Том нугалаасны кандидоз

      Төрөлхийн нүхний ойролцоох кандидоз

      Хурууны салаа, чихний нугалаасны кандидоз

      Амьсгалын ба хоол боловсруулах замын кандидоз

      Хумсны кандидоз

Эмнэлзүй

Аìíû õºíäèéí ñàëñò á¿ðõýâ÷èéí кандидоз

   Õàöàð, òàãíàé, õýë, áóéëíû ñàëñò äýýð öàéâàð öàãààí ºíãºð òîãòîíî. Õóñàõàä óëààí ÿãààí,  öóñàðõàã ãàäàðãóуд øàëáàðõàé ¿¿ñíý. Õýëýíä çóçààí öàãààí ºíãºð òîãòîíî.

¯òðýýíèé êàíäèäîç

   ¯òðýýíèé ñàëñò óëàéæ, öàãààí, ºòãºí, áóòàðñàí ààðö ìýò ÿëãàäàñòàé, öýã÷èëñýí øàëáàðõàéíóóä áàéíà. Çàãàòíàà èõòýé.

Том нугалаасны êàíäèäîç

      Õºõíèé íóãàëàà, öàâü ºãçºãíèé íóãàëààíä òîä õ¿ðýýòýé ëàêòñàí ìýò óëààí õºõ ãàäàðãóóòàé ãîëîìò ¿¿ñíý. Çóëãàðõàé áàéíà. Ãàðûí 2-3-ð õóðóóíû ñàëààíä óëàéñàí ãîëîìò, òºâ õýñýãòýý öóóðàëò õàðàãäàíà.

      Ýíý õýñýãò àðüñ öàéâàð ìºíãºëºã ºíãºòýé áàéæ áîëíî. Çàãàòíàíà, õîðñîíî.

Төрөлхийн нүхний ойролцоох кандидоз

      Хүний хүйсний болон àíóñíû эргэн тойронд улайæ хавагнасан, цагаан саарал өнгөрөөр хучигдсан áàéäàã áà маш их загатнаатай тул цуур÷ хагарсан байна.

      Хурууны салаа, чихний нугалаасны кандидозын үед хурууны салаа, чихний нугалаасаар улайж хавагнаж жижиг цэврүүнцэр гарäàã. Энэ нь хагарч хурц үрэвслийн шинж тэмдэг ºãíº. Цагаан саарал өнгийн өнгөр тогтсон байна. Энэ хэсэгт чийглэг байх тул хоёрдогч халдвар õóðäàí õàëäâàðëàãäàõ íü èõ байдаг.

Хумсны кандидоз

   Õóìñíû òîëèéã òîéðîîä óëàéæ õàâàãíàí, àðüñ íü öàéâàðäóó ºíãºòýé, ÿëàíãóÿà óãûí èðìýãò íýâ÷äýñ ¿¿ñýí èõ ºâ÷òýé áàéíà. Çàðèì ¿åä õóìñûã äàðàõàä èäýý ãàð÷ áîëíî.

Àðõàã òàðõìàë êàíäèäîç

      Ýõëýýä áóéë òàãíàé ºâ÷èëæ àìíû õºíäèéí ñàëñòûí ¿ðýâñýë ¿¿ñíý. Äàðàà íü õóìñíû ýðãýí

      òîéðíû ººõºí ýäèéí ¿ðýâñýë, õóìñíû ãýìòýë ¿¿ñíý. Èõ áèå, ìº÷, òîëãîéí ¿ñòýé õýñýã ãýìòýíý.

      Áèé áîëñîí ãîëîìòóóä óëàéæ, õàâàãíàñàí, ÿëòñàí ãóóæèëòòàé, ãүâäð¿¿, òºâãºð¿¿ä ãàðñàí áàéíà.

      Ñîðâèæèæ ýäãýðäýã. Òîëãîéä õóóðàì÷ õàòиãøèë, ôîëëèêóëèò, õàëöðàëò ¿¿ñíý. Õ¿¿õäýä áèå îþóí óõààí, áèå áÿëäðûí õºãæèë õîöîðäîã.

Гүнзгий буюу дотор эрхтнүүдийн (Висцеральный) кандидоз

• Тухайн эрхтний ¿ðýâñýëò өвчний шинж тэмдгүүдээр (пневмония, гастрит, энтерит, колит, цистит, пиэлонефрит, септицеми, энцефалит, менингит, сепсис гэх мэт) илэрч тухайн салбаруудад оношлогдож эмчлэгдэнэ. Кандидозûí үүсэхэд зөвхөн үүсгэгч байгаад зогсохгүй удаан хугацаагаар антибиотик, кортикостероидыг хэрэглэõ, ÂÈ× халдвар, ñàõàðûí øèæèíã çýðãýýð ºâ÷ëºõ íü íºëººòýé áàéäàã.